C/C热防护结构高温气流损伤导波监测实验方法
郑辉, 邱雷, 袁慎芳, 杨晓飞, 卢绪龙, 薛兆鹏
Experimental method of guided wave monitoring for high temperature airflow damage of C/C thermal protection structures
ZHENG Hui, QIU Lei, YUAN Shenfang, YANG Xiaofei, LU Xulong, XUE Zhaopeng
航空学报 . 2022, (8): 225659 -225659 .  DOI: 10.7527/S1000-6893.2021.25659