CFD技术在航空工程领域的应用、挑战与发展
周铸, 黄江涛, 黄勇, 刘刚, 陈作斌, 王运涛, 江雄
CFD technology in aeronautic engineering field: Applications, challenges and development
ZHOU Zhu, HUANG Jiangtao, HUANG Yong, LIU Gang, CHEN Zuobin, WANG Yuntao, JIANG Xiong
航空学报 . 2017, (3): 20891 -020891 .  DOI: 10.7527/S1000-6893.2016.0311