Dryden型大气紊流对平流层飞艇能量最优轨迹影响
郑黎明, 杏建军, 陈子昂, 王祎, 于洋
Effect of Dryden atmospheric turbulence on minimum-energy trajectory of stratospheric airships
ZHANG Liming, XING Jianjun, CHEN Ziang, WANG Yi, YU Yang
航空学报 . 2017, (1): 120180 -120180 .  DOI: 10.7527/S1000-6893.2016.0157