AECSC-JASMIN湍流燃烧仿真软件研发和检验
王方, 王煜栋, 姜胜利, 陈军, 唐军, 徐华胜, 李象远, 邢竞文, 高东硕, 金捷
Development and testing of AECSC-JASMIN turbulent combustion simulation software
WANG Fang, WANG Yudong, JIANG Shengli, CHEN Jun, TANG Jun, XU Huasheng, LI Xiangyuan, XING Jingwen, GAO Dongshuo, JIN Jie
航空学报 . 2021, (12): 625003 -625003 .  DOI: 10.7527/S1000-6893.2021.25003